آزمون آیین نامه اصلی شماره: 1  مناسب برای سال ۱۴۰۳

لطفا به سوالات زیر در مدت زمان تعیین شده پاسخ دهید
موفقیت در آزمون آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مستلزم شرکت شما در آزمون های آزمایشی است،
پیروز باشید
.​
حداکثر سرعت مجازبرای سواری و وانت بارها دربزرگراهها برون شهری چقدر است؟
_1​⚡

​​1_100 کیلومتر بر ساعت
2_120 کیلو متر بر ساعت
3_110 کیلو متر بر ساعت
4_95 کیلو متر بر ساعت


حداکثر میزان سرعت مجاز انواع سواری و وانت بارها ۱۱۰ کیلومتر در ساعت می باشد. (صفحه ۴۸ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی)

#2. چراغ های جلو وسایل نقلیه ای که در شانه راه ها ( به استثنای آزاد راه ها و بزرگراه ها) توقف می نمایند بادیدن حرکت وسایل نقلیه ای که از مقابل در حرکتند باید خاموش شود و برای تشخیص وجود و ابعاد وسیله نقلیه، چراغ های ……… و ……… را روشن نمایند.

1- کوچک - راهنما


 2- بزرگ - جانبی


 3- کوچک - جانبی


 4- کوچک - بزرگ

#3. در خیابان‌ها و جاده‌هایی که نور کافی وجود دارد، ……………

1- باید تنها از چراغ‌ های جانبی جلو و عقب استفاده نمود.


 2- باید از نوربالا استفاده نمود.


 3- تمام چراغ‌ ها را باید خاموش نمود.


 4- باید تنها از نور پایین استفاده نمود.

4. حق تقدم عبور را در تقاطع بالا مشخص کنید. ( براساس رنگ خودرو) ?

پاسخ درست: گزینه 4..........................


 1- نارنجی وسبز همزمان – قرمز


 2- سبز- قرمز – نارنجی


 3- نارنجی – سبز – قرمز


 4- قرمز- سبز - نارنجی

#5. در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه می باشد حق تقدم عبور با کدامیک است؟ ?

پاسخ درست: گزینه 2..........................


 1- وسیله ای که سمت کوه قرار دارد.


 2- وسیله ای که سمت پرتگاه قراردارد.


 3- هر دو وسیله حق تقدم عبور دارند.


 4- هیچکدام

#6. در محل توقف(پارک) کنار خیابان حق تقدم با کیست؟ ?

پاسخ درست: گزینه 2..........................


 1- وسیله نقلیه ای که بصورت مستقیم وارد پارک می شود.


 2- وسیله ای که ضمن حرکت با دنده عقب مشغول پارک کردن است.


 3- هر دو حق تقدم دارند.


 4- هیچکدام

#7. حداقل فاصله طولی ایمنی در جاده برفی با سرعت۴۵ کیلومتر در ساعت چند طول اتومبیل است؟ ?

پاسخ درست: گزینه 3..........................


 1- 3


 2- 6


 3- 9


 4- 2

#8. دور زدن در چند متری پیچ ها و تقاطع ها و تونل ها ممنوع است؟ ?

پاسخ درست: گزینه 4..........................


 1- 120 متری


 2- 100 متری


 3- 50 متری


 4- 150 متری

#9. برای امن‌ کردن محل حادثه با چه اقدامی می‌توان صحنه را عاری از خطر نمود؟ 1- خاموش‌ کردن وسیله نقلیه حادثه‌ دیده.


 2- مراقب سلامت خود باشید.


 3- مصدوم را تا حد ممکن از محل دور نمایید.


 4- موارد ۱ و ۲

10. در حال رانندگی در جاده خیس به دنبال اتومبیلی دیگر ، فاصله زمانی ایمن از اتومبیل جلویی چقدر باید باشد ؟ 1- 4 ثانیه


 2- 6 ثانیه


 3- 10 ثانیه


 4- 8 ثانیه

از سری سوالات پرتکرار آزمون آیین نامه اصلی سال ۱۴۰۰ – پاسخ – کوچک و جانبی – برگرفته از صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی
در خیابان ها و جاده هایی که نور کافی وجود دارد باید تنها از چراغ های جانبی جلو و عقب و در صورت خرابی ناگهانی چراغ های جانبی جلو از چراغ عبور (نور پایین) استفاده شود.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی
توضیح: در تقاطع هایی که تابلو ندارند حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در سمت راست آن وسیله ای نیست بدین ترتیب در این تقاطع ابتدا قرمز بعد سبز و در آخر نارنجی
در راههای مسطح که دو طرف راه منتهی به کوه و پرتگاه میباشد حق تقدم عبور با وسایل نقلیه ای است که در طرف پرتگاه قرار دارند.
صفحه ۵۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

در محل توقف ( پارک) کنار خیابان حق تقدم با وسیله ای است که ضمن حرکت به عقب مشغول توقف یا پارک کردن است.
صفحه ۵۲ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

صفحه ۹۳ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی روش یک طول خودرو
دور زدن در فاصله ۱۵۰ متری پیچ ها و سربالایی ها و تونل ها که میدان دید کافی نیست و همچنین از روی خط پر یا ممتد (یک خطه ممند یا دو خطه ممتد) ممنوع است.
صفحه ۵۵ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

ممکن است عوامل پدید آورنده حادثه هنوز هم خطر ساز باشند. همیشه به خاطر داشته باشید که در قدم اول باید مراقب سلامت خود باشید. با انجام اقدامات ساده ای مانند خاموش کردن وسیله نقلیه حادثه ساز، می توانید صحنه را عاری از خطر کنید. در چنین مواردی در قدم اول، سوئیچ را بچرخانید و موتور اتومبیل را خاموش کنید تا از وقوع آتش سوزی در داخل موتور جلوگیری شود. در صورتیکه نمی توانید عامل خطر ساز را از محی حذف کنید، سعی کنید مصدور ار تا حد ممکن از محل دور کنید.
صفحه ۱۹۱ کتاب آیین نامه راهنمایی و رانندگی

#11. مهم ترین نوع آلودگی که سهم زیادی در آلودگی ترافیک شهری را تشکیل می دهد کدام است؟


 1- آلودگی دیداری


 2-آلودگی دیداری و آلودگی شنیداری


 3- آلودگی هوا


 4- آلودگی شنیداری

#12. در تقاطع بالا حق تقدم عبور را مشخص کنید.(آمبولانس در حال ماموریت است) ? 1- آمبولانس - قرمز - آبی


 - آمبولانس - آبی - قرمز


 3- آبی - قرمز - آمبولانس


 4- قرمز - آبی - آمبولانس

#13. در چه شرایطی می‌توان شاسی خودرو را عوض کرد؟


 1- در هیچ شرایطی نمی‌توان عوض نمود.


 2- تعویض آن دل به خواه و بدون اشکال است.


 3- تنها با مجوز راهنمایی و رانندگی می‌توان به این کار اقدام نمود.


 4- مجوز کارخانه سازنده برای این کار کافی است.

#14. شست‌وشوی وسایل نقلیه در راه‌ها، …………… ? 1- ممنوع است.


 2- مجاز است.


 3- باعث سد راه و ایجاد خطر و انحراف وسایل نقلیه از مسیر حرکت می‌شود.


 4- موارد ۱ و ۳.

#15. شما اولین نفری هستید که به محل حادثه میرسید کدام مورد را باید انجام دهید ؟ 1- از محل حادثه دور شوید


 2- اتومبیل را از حادثه دیده دور نمائید.


 3- با دوربین شروع به فیلم برداری نمائید.


 4- موتور اتومبیل را خاموش و زخمی ها را خارج نمایید به اورژانس زنگ بزنید.

16. برای گردش به چپ از خیابان دو طرفه دو خطه به خیابان دوطرفه دو خطه باید کدامیک از اقدامات زیر را انجام دهیم؟ ? 1- به جریان ترافیک توجه داشته باشیم.


 2- از فاصله یکصد متری راهنما بزنیم.


 3- در خط عبور چپ خود قرار بگیریم.


 4- همه موارد

#17. تکیه‌ نمودن و آویزان‌ شدن اشخاص به وسایل نقلیه ……… ? 1- مجاز است.


 2- با رعایت احتیاز مجاز است.


 3- ممنوع است.


 4- در صورت بی‌خطر بودن مجاز است.

18. چه هنگام می‌توان از ترمز دستی استفاده نمود؟


 1- هنگام توقف خودرو و یا در سرعت‌ های بسیار پایین.


 2- در هر شرایطی.


 3- تنها در سرعت‌ های بالا.


 4- در هنگام توقف کامل وسیله نقلیه.

19. تابلو های هشدار دهنده یا ……بیشتر به صورت …..با نوارهای حاشیه….رنگ و زمینه……رنگ می باشد. ? 1- اخطاری-مثلث-قرمز- سفید


 2- اخطاری- مربع- قرمز-سفید


 3- اخباری-دایره- قرمز-آبی


 4- انتظامی- پنج ضلعی - قرمز-سفید

20. رانندگی با وسیله نقلیه‌ای که برگ معاینه فنی معتبر نداشته باشد، چگونه است؟ ? 1- ممنوع است.


 2- با هماهنگی شهرداری مجاز است.


 3- فقط در معابر برون‌ شهری مجاز است.


 4- در خیابان‌ های محلی مجاز است.

21. کدام تابلو به معنای پارک سوار است؟ 1- تابلو 1


 2- تابلو 3


 3- تابلو 2


 4- تابلو 4

22. مفهوم تابلوی شکل بالا چیست ؟


 1- به منطقه مسکونی نزدیک می شوید.


 2- منطقه صنعتی


 3- ابتدای منطقه مسکونی


 4- خروج از منطقه صنعتی

23. هنرجوی گرامی نام خطوط مشخص شده به رنگ زرد در تصویر بالا چیست؟ 1- خطوط هاشور


 2- خطوط زیگزاگ


 3- خطوط مورب


 4- خطوط ویژه عبور

24. در اشکال بالا تابلوی توقف ممنوع کدام است؟ 1- تابلو 1


 2- تابلو 2


 3- تابلو 3


 4- تابلود 4

#25. کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟


 1- در آزادراهها حداقل سرعت 70 کیلومتر بر ساعت


 2- در جاده های اصلی حداکثر میزان سرعت مجاز95 کیلومتر در روز


 3- در جاده های فرعی حداکثر میزان سرعت مجاز 90 کیلومتر در روز


 4- در بزرگراهها حداکثر سرعت برای سواری 110 کیلومتر بر ساعت

26. کدام گزینه درباره ضدیخ صحیح می‌ باشد؟


 1- بهتر است کل مخزن رادیاتور به جای آب از ضد یخ پُر شود.


 2- مایع ضدیخ از یخ‌ زدگی آب در سرما جلوگیری می‌کند.


 3- استفاده از ضدیخ در تابستان می‌تواند منجر به جوش‌ آوردن زودتر موتور شود.


 4- ضدیخ در جلوگیری از زنگ‌زدگی رادیاتور و قطعات سیستم خنک‌ کاری مؤثر نمی‌باشد.

27. هنرجوی گرامی نوع پارک در تصویر بالا را مشخص کنید. ? 1- پارک افقی


 2- پارک عمودی


 3- خطوط پارک مورب


 4- پارک معمولی

28. در چه فاصله از ورودی یا خروجی مراکز آتش نشانی ،پلیس و بیمارستان ها توقف ممنوع است؟ 1- 20 متری


 2- 15 متری


 3- 30 متری


 4- 10 متری

. شکل بالا چه موردی را هشدار می دهد؟


 1- زمانی که شرایط جاده استاندارد نیست و چاله و دست انداز وجود دارد باید احتیاط نمود.


 2- هنگامی که شعاع دید کم است در یک جای مناسب توقف نمایید.


 3- هنگامی که شعاع دید کم است باید سرعتی کمتر از محدوده سرعت قانونی را انتخاب نمایید.


 4- هنگامی که شعاع دید کم است با احتیاط رانندگی کنید.

30. در هنگام رانندگی در شرایط بد آب و هوایی چه مواردی را باید رعایت کرد؟ ? 1- مطمئن شوید که برف پاک کن ها سالم هستند.


 2- چراغهای جلو را در حالت نور پایین روشن نمایید.


 3- از سیستم تهویه خودرو به منظور جلوگیری از عرق کردن شیشه های خودرو استفاده نمایید.


 4- اگر خودرو شما مجهز به تهویه نیست، کمی شیشه پنجره خودرو را پایین بیاورید.


 5- همه موارد

توضیح: حق تقدم ابتدا با وسیله نقلیه ای است که در خیابان اصلی قرار دارد ( خیابانی که دارای تابلوی ایست یا حق تقدم است خیابان فرعی می باشد) پس در این تصویر ابتدا آمبولانس (هرگاه آمبولانس در حال ماموریت باشد نسبت به خودروهایی دیگر حق تقدم عبور دارد) بعد خودرو سبز و در آخر خودرو زرد.​
دانلود سولات ایین نامه
دانلود